Meka e Bekuar dhe Qabja e shenjtë

Meka në Ku’anin fisnik përmendet me disa emra, prandaj në vazhdim do ti përmendim ashtu si janë përmendur në Kur’anin famë lartë. 01. Emri Mekke, përmendet në suren  Fet’h ajeti  24.02, Emri Bekke. Përmendet në Suren Ali Imran ajeti  96.03. Emri Ummul Kura, përmendet në Suren El En’am ajeti 92.04. Emri El Beled, përmendet në […]

Read More

Kryerja e Umre-s

I gjithë lavdërimi i takon Allahut të Lartësuar! Vetëm Atë e lavdërojmë dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje! Allahut i kërkojmë ndihmë nga e sherret e vetëve tona dhe nga të këqijat e veprave tona! Atë që Allahu e udhëzon s’ka kush e lajthit, ndërsa atë që Allahu e ka humbur s’ka kush […]

Read More

10 Sahabet e përgëzuar me Xhenet

Read More

Vizita e varrit të Pejgamberit alejhi selam

Qëndrimi i katër medhhebeve ndaj vizitës Pejgamberit alejhi selam (paqja e Zotit qoftë mbë të) . Të gjithë dijetarët eminent Islam janë të mendimit se të vizituarit të Pejgamberit a.s. është i ligjësuar, duke filluar nga Selefi i mirë dhe dijetarët e katër medhhebeve, dijetarë dhe personalitet të cilët din më mirë se çdo njeri […]

Read More

VLERA E MEDINËS DHE XHAMISË SË PEJGAMBERIT, alejhi’s selam

Për vlerën e këtij vendi te shenjte janë rrëfyer tekste fetare, një përmbledhje e te cilave do te jete, në kuptim te përgjithshëm, ne këtë artikull. E lus Allahun qe nga dobia e tij te mos privohet askush! Medineja është shenjtëruar prej Muhammedit, alejhi’s salatu ve’s selam Pejgamberi, alejhi’s salatu ve’s selam ka thënë:“إن إبراهيم […]

Read More

Vlera e Haxhit dhe Umres

Të nderuar! Vizita e Shtëpisë së Allahut – Qabesë është një përjetim i veçantë dhe i paharruar për besimtarin.Është udhëtimi më mbresëlënës dhe më me vlerë që njeriu bën në jetën e tij, sepse, nëse në udhëtime tjera ka nderin të jetë mysafir i ndonjë mbreti, presidenti, kryeministri, në këtë udhëtim është mysafir i Allahut; […]

Read More

Umra&Haxh

“Përkujtoje kur Ne e udhëzuam Ibrahimin për në vendin e Shtëpisë (Qabes)…” Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë Zotit të vetëm të gjithësisë, All-llahut të Madhëruar, i Cili urdhëron në suren “El-Haxhxh”: “S’ka dyshim se ata të cilët nuk besuan vazhdojnë të pengojnë prej rrugës së All-llahut, edhe prej xhamisë së […]

Read More